- Vrátenie / výmena / reklamácia

Výmena, Vrátenie a Reklamácia Tovaru

Tieto informácie o Záručné podmienky a reklamačný poriadok (ďalej len „Reklamačný Poriadok“) obchodu prevádzkovateľa na internetovej stránke:  www.zverstore.sk  (ďalej len „systém“), spoločnosťou Ivercom, s. r. o., miesto podnikania: Tisinec 85, 091 01 Tisinec , IČO:52930645, DIČ: 2121183130, IČ DPH: SK2121183130, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 39805/P.

- Vrátenie / výmena / reklamácia

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, VRÁTENIE TOVARU

1. Vyplňte a vytlačte reklamačný formulár

- Vrátenie / výmena / reklamácia

2. Zabaľte tovar a priložte kópiu faktúry z formulárom

- Vrátenie / výmena / reklamácia

3. Nalepte štítok s našou adresou a odošlite ho k nám

- Vrátenie / výmena / reklamácia

4. Reklamáciu preberieme a vybavíme do 30 dní

- Vrátenie / výmena / reklamácia

Dôležité dokumenty k vybaveniu Reklamácie, Vrátenia alebo Výmeny

1. Reklamáciu tovaru preberieme a vybavíme do 30 dní

2. Výmenu alebo vrátenie tovaru vybavíme do 30 dní

ZÁRUČNÉ PODMIENKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK

Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, ak Predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 3 ods. 1 písm h) zákona č. 102/2014 Z.z.. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé po nákupe. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť.

Ak Predávajúci splnil informačné povinnosti podľa § 3 ods. 1 písm h) zákona č. 102/2014 Z.z. až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, t.j. odo dňa prevzatia tovaru, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť. Ak Predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z. ani v dodatočnej lehote podľa ods. 2 § 7 zákona č. 102/2014 Z.z., lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, t.j. odo dňa prevzatia tovaru.

Odstúpením Kupujúceho od Zmluvy sa Zmluva od začiatku zrušuje.

Predávajúci je povinný:
a) prevziať tovar späť,
b) vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy cenu zaplatenú za tovar, ktorú Kupujúci uhradil za tovar vrátane nákladov, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si Kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka Predávajúci. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci. Predávajúci vráti sumu podľa tohto odseku Kupujúcemu až po doručení tovaru Predávajúcemu alebo po tom ako Kupujúci preukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu. Predávajúci vráti sumu podľa tohto odseku Kupujúcemu na bankový účet Kupujúceho, ktorého číslo oznámi Predávajúcemu emailom na adresu obchod@zverstore.sk alebo vo formulári na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci nemôže odstúpiť od Zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho na objednávku alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

Odstúpenie od Zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou a zaslané na adresu sídla Predávajúceho, prípadne e-mailom na adresu obchod@zverstore.sk a musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii Kupujúceho a Objednávky.

Adresa sídla Predávajúceho: Ivercom, s. r. o., / Tisinec 85, 091 01 Tisinec, Slovensko

 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci. V prípade, že je tovar vrátený Predávajúcemu v inom ako neporušenom stave, je Kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar, poškodený tovar, nefunkčný tovar a pod.). Náklady na uvedenie tovaru do pôvodného stavu je  Predávajúci oprávnený odrátať si zo sumy, ktorá má byť Kupujúcemu vrátená titulom odstúpenia od zmluvy. Tovar, ktorý je predmetom vrátenia musí byť kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Tovar nesmie javiť známky nosenia, resp. používania. Všetky štítky, cenovky a iné značenia tovaru musia byť na pôvodnom mieste a nesmú byť z tovaru odstránené.

Predávajúci nezodpovedá za prípadnú stratu tovaru pred doručením Predávajúcemu, preto sa doporučuje, aby Kupujúci zasielal tovar späť Predávajúcemu prostredníctvom doporučenej zásielky a poistený. Predávajúci neprevezme tovar vrátený späť na dobierku.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY A REKLAMÁCIE

Záručná doba predávaného tovaru je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň  prevzatia tovaru Kupujúcim. Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie. Vady musí Kupujúci uplatniť u Predávajúceho bez zbytočného odkladu.

Záruka sa nevťahuje na:
– zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia,
– nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania,
– v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený,
– v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu,
– vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena a Kupujúci bol upozornený, že vec má vadu a o akú vadu ide, ak to nebolo zrejmé už z povahy predaja.

Tovar môže byť používaný výhradne k účelu, ku ktorému je určený a Kupujúci je povinný dodržiavať známe pravidlá, podmienky a návody na používanie. Tovar je potrebné pravidelne ošetrovať a skladovať takým spôsobom, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

Kupujúci pri uplatnení reklamácie uvedie podrobný popis závady, svoje kontaktné údaje a zároveň zašle reklamovaný tovar na adresu Predávajúceho formou poisteného balíka alebo listu. Tovar je potrebné odoslať na reklamáciu správne zabalený, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu alebo znehodnoteniu. Náklady na dodanie reklamovaného tovaru Predávajúcemu uhrádza Kupujúci. Predávajúci si vyhradzuje právo neakceptovať tovar zaslaný na dobierku. K reklamácii je potrebné doložiť kópiu dokladu o kúpe (faktúra).

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci – spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci – spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu – spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci – spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci – spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní a v odôvodnených prípadoch najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci – spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu – spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu – spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.

Potrebujete Pomoc?

  • - Vrátenie / výmena / reklamácia (+421) 944 421 333
  • - Vrátenie / výmena / reklamácia obchod@zverstore.sk
  • - Vrátenie / výmena / reklamácia Tisinec 85, 091 01, okr. Stropkov
  • - Vrátenie / výmena / reklamácia Whatsup (od 9:00 do 16:00)
  • - Vrátenie / výmena / reklamácia Messenger (od 9:00 do 16:00)

Sledujte Nás

Hlavné Kategórie?

BRAV (49)

Akcie (282)

Akvaristika (2065)

Hlodavce (543)

Hospodárske zvieratá (515)

Kone (6)

Mačky (923)

Novinky (104)

Pharma (4165)

Psy (4406)

SOM (576)

Teraristika (385)

TOM (2183)

Vtáky (607)