Všetky Kategórie
- Ochrana Súkromia

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom v prípade spracúvania osobných údajov je spoločnosť Ivercom, s. r. o., miesto podnikania: Tisinec 85, 091 01 Tisinec , IČO:52930645, DIČ: 2121183130, IČ DPH: SK2121183130, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 39805/P, (ďalej len „prevádzkovateľ“).

- Ochrana Súkromia

Pravidlá spracovania osobných údajov

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 • Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je spoločnosť Ivercom, s. r. o., miesto podnikania: Tisinec 85, 091 01 Tisinec , IČO:52930645, DIČ: 2121183130, IČ DPH: SK2121183130, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 39805/P, (ďalej len „prevádzkovateľ“).
 • Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú
  Názov spoločnosti:  Ivercom, s. r. o., miesto podnikania: Tisinec 85, 091 01 Tisinec, SR.
 • Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov. Kontaktnými údajmi zodpovednej osoby sú:

DPO: Ján Ivanisko

II. ZDROJE A KATEGÓRIE SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

III. ZÁKONNÝ DÔVOD A ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 1. Účelom spracovania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
 1. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza / dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.

IV. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (SUBDODÁVATELIA PREVÁDZKOVATEĽA)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
 • Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (ZVERSTORE.SK) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby.
 1. Prevádzkovateľ nemá  v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.
Zoznam našich sprostredkovateľov, ktorí môžu spracúvať Vaše osobné údaje.
Vo väčšine prípadov spracúvame Vaše údaje pre vlastné účely ako prevádzkovateľ. To znamená, že my stanovujeme účely, pre ktoré Vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracúvania a zodpovedáme za ich riadne vykonanie. Vaše osobné údaje môžeme odovzdávať tiež ďalším subjektom, ktoré sa nachádzajú v úlohe sprostredkovateľa a to najmä:
NÁZOV SLUŽBY TYP SLUŽBY SPROSTREDKOVATEĽ
Besteron a.s. Partner pre spracovanie platieb Adresa : Teslova 20 821 02 Bratislava IČO: 47866233 +421 948 781 782 sales@besteron.sk
Prima banka Slovensko a.s. Partner pre spracovanie platieb Adresa : Hodžova 11, 010 11, Žilina IČO: 31 575 951 +421 850 700 007 info@primabanka.sk
Slovenská pošta, a.s. Prepravný partner Adresa : Partizánska cesta 9 975 99  Banská Bystrica 1 e-mail: zakaznickyservis@slposta.sk
DPD SK s.r.o. Prepravný partner Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35834498
WEBISION s.r.o., Tvorba a správa web stránky Hlavná 53/25, 091 01 Stropkov, IČO: 52 852 725
Websupport s. r. o. Hostingové služby Karadžičova 12 821 08 Bratislava IČO: 36 421 928

VI. VAŠE PRÁVA

 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte
 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. PODMIENKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v elektronickej podobe.
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.
Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 15.1.2024

Potrebujete Pomoc?

 • - Ochrana Súkromia (+421) 944 421 333
 • - Ochrana Súkromia obchod@zverstore.sk
 • - Ochrana Súkromia Tisinec 85, 091 01, okr. Stropkov
 • - Ochrana Súkromia Whatsup (od 9:00 do 16:00)
 • - Ochrana Súkromia Messenger (od 9:00 do 16:00)

Sledujte Nás

Hlavné Kategórie?

BRAV (49)

Akcie (282)

Akvaristika (2059)

Hlodavce (543)

Hospodárske zvieratá (515)

Kone (6)

Mačky (919)

Novinky (104)

Pharma (4164)

Psy (4401)

SOM (573)

Teraristika (385)

TOM (2183)

Vtáky (606)

Váš košík
Prihlásiť sa

Nemáte ešte účet?

0 Porovnať
0 vec Nákup