Všetky Kategórie
- Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Ivercom, s. r. o., miesto podnikania: Tisinec 85, 091 01 Tisinec , IČO:52930645, DIČ: 2121183130, IČ DPH: SK2121183130, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 39805/P, (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „predávajúci“)

- Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

ČL.1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIE POJMOV

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Ivercom, s. r. o., miesto podnikania: Tisinec 85, 091 01 Tisinec , IČO:52930645, DIČ: 2121183130, IČ DPH: SK2121183130, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 39805/P, (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „predávajúci“) uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovateľa na internetovej stránke:  www.zverstore.sk  (ďalej len „systém“).

VOP sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom internetového obchodu  www.zverstore.sk  medzi predávajúcim a kupujúcim.

Prevádzkovateľ je platcom DPH.

VOP sa riadia právnym poriadkom platným v Slovenskej republike. Na všetky vzťahy, ktoré nie sú vyslovene upravené týmito obchodnými podmienkami sa uplatnia ustanovenia príslušných zákonov v platnom znení (najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho).

Kupujúci odoslaním objednávky tovaru potvrdzuje svoj súhlas s týmito VOP.

Kupujúci – spotrebiteľ – je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti, alebo inej podnikateľskej činnosti, a ktorá nakupuje výrobky pre osobnú potrebu, alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

Kupujúci – nespotrebiteľ – je fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti, alebo inej podnikateľskej činnosti a ktorá nenakupuje výrobky pre osobnú potrebu, alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

Kupujúci – pre účely VOP sa Kupujúcim rozumie Kupujúci – spotrebiteľ a Kupujúci – nespotrebiteľ.

ČL.2 OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

Kupujúci si vyberie a objednáva tovar ponúkaný Predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu  www.zverstore.sk  s využitím online objednávkového formulára alebo e-mailom zaslaným na obchod@zverstore.sk.

Pre spracovanie Objednávky je potrebné, aby obsahovala nasledovné údaje:
a) popis objednávaného tovaru (kód tovaru, názov tovaru, farbu a veľkosť tovaru (ak sú ponúkané viaceré varianty), počet kusov/párov/balení),
b) celé meno Kupujúceho (meno, priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno, názov právnickej osoby, IČO, DIČ, IČ DPH – ak bolo pridelené),
c) dodacia adresa fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby (ulica, orientačné resp. súpisné číslo, mesto, PSČ),
d) telefónne číslo,
e) e-mailová adresa,
f) spôsob dodania tovaru,
g) spôsob platby za tovar.

Ak objednávka obsahuje nesprávne, príp. neúplné údaje, Predávajúci požiada Kupujúceho o ich poskytnutie, príp. doplnenie e-mailom alebo telefonicky s využitím kontaktných údajov poskytnutých v objednávke Kupujúceho. Predávajúci si vyhradzuje Objednávku nespracovať a nepotvrdiť do momentu, kým tieto údaje nebudú poskytnuté, príp. doplnené Kupujúcim. Predávajúci po preverení Objednávky zašle Kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu uvedenú pri objednávke tovaru Správu o potvrdení objednávky. Týmto sa objednávka stáva záväznou a dochádza k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim. (Automaticky generovaný e-mail zaslaný Kupujúcemu po odoslaní Objednávky je len potvrdením o zaevidovaní objednávky Predávajúcim a jej vloženia do systému Predávajúceho).

ČL.3 STORNO OBJEDNÁVKY

Storno objednávky zo strany Kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek do momentu potvrdenia Objednávky Predávajúcim, kt. bude zaslané Kupujúcemu na e-mail Kupujúceho. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom) zaslaným z adresy uvedenej Kupujúcim pri Objednávke.  Predávajúci následne potvrdí storno Objednávky a to odoslaním Potvrdenia o zrušení objednávky na e-mailovú adresu Kupujúceho.

Po záväznom potvrdení objednávky môže Kupujúci stornovať Objednávku iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru „na objednávku“, ktoré bolo nutné na želanie Kupujúceho zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

Storno objednávky zo strany Predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
– v prípade objednávky na dobierku, ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, Kupujúci je nedostupný, Kupujúci neodpovedá na e-maily a pod.),
– v prípade, že Kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil VOP Predávajúceho,
– v prípade, že tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho bankový účet v lehote 14-tich kalendárnych dní od zrušenia Objednávky zo strany Predávajúceho pokiaľ sa zmluvné strany spolu nedohodnú inak.

ČL.4 ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, ak Predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 3 ods. 1 písm h) zákona č. 102/2014 Z.z.. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé po nákupe. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť.

Ak Predávajúci splnil informačné povinnosti podľa § 3 ods. 1 písm h) zákona č. 102/2014 Z.z. až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, t.j. odo dňa prevzatia tovaru, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť. Ak Predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z. ani v dodatočnej lehote podľa ods. 2 § 7 zákona č. 102/2014 Z.z., lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, t.j. odo dňa prevzatia tovaru.

Odstúpením Kupujúceho od Zmluvy sa Zmluva od začiatku zrušuje.

Predávajúci je povinný:
a) prevziať tovar späť,
b) vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy cenu zaplatenú za tovar, ktorú Kupujúci uhradil za tovar vrátane nákladov, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si Kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka Predávajúci. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci. Predávajúci vráti sumu podľa tohto odseku Kupujúcemu až po doručení tovaru Predávajúcemu alebo po tom ako Kupujúci preukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu. Predávajúci vráti sumu podľa tohto odseku Kupujúcemu na bankový účet Kupujúceho, ktorého číslo oznámi Predávajúcemu emailom na adresu obchod@zverstore.sk alebo vo formulári na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci nemôže odstúpiť od Zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho na objednávku alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

Odstúpenie od Zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou a zaslané na adresu sídla Predávajúceho, prípadne e-mailom na adresu obchod@zverstore.sk a musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii Kupujúceho a Objednávky.

Adresa sídla Predávajúceho: Ivercom, s. r. o., / Tisinec 85, 091 01 Tisinec, Slovensko

 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci. V prípade, že je tovar vrátený Predávajúcemu v inom ako neporušenom stave, je Kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar, poškodený tovar, nefunkčný tovar a pod.). Náklady na uvedenie tovaru do pôvodného stavu je  Predávajúci oprávnený odrátať si zo sumy, ktorá má byť Kupujúcemu vrátená titulom odstúpenia od zmluvy. Tovar, ktorý je predmetom vrátenia musí byť kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Tovar nesmie javiť známky nosenia, resp. používania. Všetky štítky, cenovky a iné značenia tovaru musia byť na pôvodnom mieste a nesmú byť z tovaru odstránené.

Predávajúci nezodpovedá za prípadnú stratu tovaru pred doručením Predávajúcemu, preto sa doporučuje, aby Kupujúci zasielal tovar späť Predávajúcemu prostredníctvom doporučenej zásielky a poistený. Predávajúci neprevezme tovar vrátený späť na dobierku.

ČL.5 CENA A CENOVÁ POLITIKA

Ceny predávaných tovarov sú uvedené pri jednotlivých tovaroch a sú aktuálne. Cena tovaru je uvedená v mene EUR.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny tovaru bez predchádzajúceho upozornenia najmä v nadväznosti na zmenu cien výrobcov, dovozcov ako aj so zmenou kurzu EUR voči iným zahraničným menám.

 • Ceny tovarov nezahŕňajú poštovné.
 • Predávajúci si neúčtuje balné.
 • Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane všetkých ostatných daní a poplatkov (poštovné, a pod.), ktoré musí Kupujúci pre získanie objednávaného tovaru zaplatiť. Konečnú cenu nie je možné Predávajúcim jednostranne meniť.

ČL.6 PLATOBNÉ PODMIENKY

Kupujúci môže kúpnu cenu zaplatiť týmito spôsobmi:

 • jednorazovým prevodom na účet Predávajúceho vedený v banke – Prima banka Slovensko a.s.,

IBAN: SK94 5600 0000 0044 7935 8001, SWIFT (BIC): KOMASK2X, v lehote do 3 dní odo dňa uzatvorenia Kúpnej zmluvy (potvrdenia Objednávky Predávajúcim)

 • platbou na dobierku v hotovosti doručovateľovi, resp. kuriérovi.
- Obchodné podmienky

Platobné Možnosti

SPÔSOB PLATBY  
Besteron - online platba pokiaľ ste zvolili online platbu , kartou alebo platobnými tlačidlami Vašu objednávku začneme spracovávať okamžite, zároveň emailom obdržíte daňový doklad k platbe.bez poplatku 
Prevod do banky – pokiaľ ste zvolili platbu prevodom, počkajte, prosím, na ďalší e-mail, v ktorom Vám pošlem podklady k platbe s potrebnými údajmi. Termín dodania objednávky sa môže vzhľadom na zvolenú formu platby predĺžiť. Objednávka sa začne spracovávať až po prijatí platby.bez poplatku 
Dobierka – objednávku Vám pošlem na Vašu adresu a pri jej prevzatí zaplatíte kuriérovi v hotovosti alebo kartou. Je k dispozícii len pre Slovensko.  1.90 €
Platba v hotovosti – objednávku zaplatíte v našom sklade konkrétne táto možnosť platí LEN PRE OSOBNÝ ODBER a to v hotovosti, na základe vystavenej faktúry.bez poplatku

ČL.7 DODACIE PODMIENKY

Tovar, ktorý JE skladom u Predávajúceho a je objednaný Kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu www.zverstore.sk je odoslaný na miesto dodania od 2 - 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky Predávajúcim alebo od pripísania platby za tovar na účet Predávajúceho pri platbe prevodom.

Tovar, ktorý NIE JE skladom u Predávajúceho a je objednaný Kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu www.zverstore.sk  je odoslaný na miesto dodania najneskôr do 4 týždňov od potvrdenia objednávky Predávajúcim alebo od pripísania platby za tovar na účet Predávajúceho pri platbe prevodom.

Dodacia doba môže byť upravená po dohovore so zákazníkom.

Kupujúci je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky e-mailom. Status objednávky si Kupujúci môže skontrolovať po prihlásení sa do systému. Kupujúci si zvolí spôsob dodania tovaru. Kupujúci uvedie spôsob dodania tovaru pri vypĺňaní Objednávky. Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu nasledujúcim spôsobom, ktorý si Kupujúci vyberie pri vypĺňaní Objednávky:
– Express kuriér Slovenskej Pošty ,alebo DPD kuriér (platba jednorázovým prevodom na účet Predávajúceho, alebo platba na dobierku).

Náklady súvisiace s dodaním tovaru Kupujúcemu znáša Kupujúci. Náklady na dodanie tovaru závisia od zvoleného spôsobu dodania a spôsobu platby.

DODACIA LEHOTA SA MÔŽE PREDĹŽIŤ Z TÝCHTO DÔVODOV:

 • tovar nie je skladom
 • neúplných údajov zo strany zákazníka
 • iné prekážky znemožňujúce vybavenie objednávky


Všetky dôležité informácie o preprave, dodaní tovaru a jeho možnej platbe nájdete tu - https://www.zverstore.sk/preprava-a-platby/

Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar dohodnutým spôsobom a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny. Kupujúcemu je  spolu s dodaným tovarom zaslaný aj originál daňového dokladu – faktúra, ktorá zároveň slúži ako dodací a záručný list. Súčasťou dodávky tovaru nie je inštalácia tovaru ani predvedenie tovaru Predávajúcim Kupujúcemu.

Porušením povinnosti prevziať si tovar je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu škodu, ktorá mu vznikla v súvislosti s neprevzatím zásielky (náklady vynaložené Predávajúcim na dodanie tovaru Kupujúcemu a tiež náklady na vrátenie zásielky späť na adresu Predávajúceho). Pre účely úhrady týchto nákladov zašle Predávajúci Kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu výzvu k úhrade týchto nákladov spolu s faktúrou k úhrade. Kupujúci je povinný uhradiť fakturovanú sumu na účet Predávajúceho do 3 pracovných dní od doručenia výzvy k úhrade faktúry. Výzva zaslaná e-mailom sa považuje za doručenú piaty deň od jej odoslania, aj keď ju adresát (Kupujúci) neprečítal.

V prípade porušenia povinnosti Kupujúceho prevziať si objednaný tovar, ktorý Predávajúci nemá bežne skladom a bol na základe objednávky Kupujúceho objednaný u dodávateľa (tovar, pri ktorom je nutné vybrať určitý variant veľkosti, farby, atď.), je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu tiež storno poplatok vo výške 30% z ceny neprevzatého tovaru platnej pri potvrdení Objednávky. Úhrada storno poplatku je účtovaná spolu s poštovnými nákladmi vzniknutými neprevzatou zásielkou. Pri tovare vyhotovenom podľa konkrétnej požiadavky Kupujúceho je výška storno poplatku 100% z ceny neprevzatého tovaru platnej pri potvrdení Objednávky.

ČL.8 ZÁRUČNÉ PODMIENKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK

Záručná doba predávaného tovaru je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň  prevzatia tovaru Kupujúcim. Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie. Vady musí Kupujúci uplatniť u Predávajúceho bez zbytočného odkladu.

Záruka sa nevťahuje na:
– zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia,
– nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania,
– v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený,
– v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu,
– vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena a Kupujúci bol upozornený, že vec má vadu a o akú vadu ide, ak to nebolo zrejmé už z povahy predaja.

Tovar môže byť používaný výhradne k účelu, ku ktorému je určený a Kupujúci je povinný dodržiavať známe pravidlá, podmienky a návody na používanie. Tovar je potrebné pravidelne ošetrovať a skladovať takým spôsobom, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

Kupujúci pri uplatnení reklamácie uvedie podrobný popis závady, svoje kontaktné údaje a zároveň zašle reklamovaný tovar na adresu Predávajúceho formou poisteného balíka alebo listu. Tovar je potrebné odoslať na reklamáciu správne zabalený, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu alebo znehodnoteniu. Náklady na dodanie reklamovaného tovaru Predávajúcemu uhrádza Kupujúci. Predávajúci si vyhradzuje právo neakceptovať tovar zaslaný na dobierku. K reklamácii je potrebné doložiť kópiu dokladu o kúpe (faktúra).

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci – spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci – spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu – spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci – spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci – spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní a v odôvodnených prípadoch najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci – spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu – spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu – spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.

ČL.9 ARS – ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na obchod@zverstore.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z..

ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z.. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z..

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom európskej platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku a týka sa sporov, kde hodnota sporu je viac ako 20,00 €. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu, maximálne do výšky 5,00 € s DPH.

ČL.10 ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY V INTERNETOVOM OBCHODE

Informácie uvedené v internetovom obchode www.zverstore.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované Predávajúcim bez predchádzajúceho upozornenia. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary a služby ponúkané a popísané v internetovom obchode www.zverstore.sk. Prevádzkovateľ nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z internetových stránok Prevádzkovateľa alebo odkazovaných internetových stránok.

ČL.11 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je spoločnosť  Ivercom, s. r. o., miesto podnikania: Tisinec 85, 091 01 Tisinec, IČO:52930645, DIČ: 2121183130, IČ DPH: SK2121183130 (ďalej len „prevádzkovateľ“, alebo „predávajúci“) oprávnená spracúvať osobné údaje Kupujúceho uvedené pri registrácii alebo odoslaní objednávky tovaru v internetovom obchode www.zverstore.sk. Predávajúci ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.zverstore.sk, uchováva a spracúva osobné údaje v súlade so Zákonom.

Kupujúci svojou registráciou, prípadne odoslaním objednávky vyhlasuje, že súhlasí, aby Predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti Predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu súhlas na spracovanie osobných údajov na dobu neurčitú.

ČL.12 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Text VOP je vyhotovený a záväzný v slovenskom jazyku. Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranným úkonom meniť a dopĺňať VOP. VOP platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.zverstore.sk v deň odoslania Objednávky Kupujúcim Predávajúcemu. Kupujúci tieto VOP bezvýhradne prijíma. VOP platia po celý čas trvania zmluvného vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

Všetky obrázky a texty sú chránené autorským právom podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) a ich šírenie je možné len so súhlasom Prevádzkovateľa.

 • Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bez výhrady prijíma.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu, či doplnenie týchto obchodných podmienok.
 • V prípade, že má kupujúci pocit, že jeho spotrebiteľské práva boli porušené, má v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov právo obrátiť sa za účelom vyriešenia sporu na subjekt alternatívneho riešenia sporov.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť odo dňa 30.01.2024 .

 

Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností Prevádzkovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia.

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

 • Obrancov mieru 4675/6, 080 01 Prešov
 • Odbor výkonu dozoru
 • tel. č. 051/772 15 97
 • fax č. 051/772 15 96

Potrebujete Pomoc?

 • - Obchodné podmienky (+421) 944 421 333
 • - Obchodné podmienky obchod@zverstore.sk
 • - Obchodné podmienky Tisinec 85, 091 01, okr. Stropkov
 • - Obchodné podmienky Whatsup (od 9:00 do 16:00)
 • - Obchodné podmienky Messenger (od 9:00 do 16:00)

Sledujte Nás

Hlavné Kategórie?

Akcie (297)

Akvaristika (1598)

Hlodavce (564)

Hospodárske zvieratá (489)

Kone (4)

Mačky (930)

Novinky (104)

Psy (4352)

Teraristika (166)

TOM (3213)

Vtáky (431)

Váš košík
Prihlásiť sa

Nemáte ešte účet?

0 Porovnať
0 vec Nákup